LASER Norge - Salgs- og leveringsbetingelser
Gjeldende fra 01.05.2022


1. Innledning
Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

2. Tilbud
Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgers ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg, dvs. at selger har rett til å selge varer på lager inntil tilbudet er akseptert.

3. Tekniske opplysninger
Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtale-dokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom på at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt, må imidlertid forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for vedkommende varesort.

Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov.
Opplysninger gitt ved teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr, er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig rådgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.

4. Leveringstid
Hvis ikke leveringstiden er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:

a) Den dag avtalen er inngått.

b) Den dag selgeren har fått alle de tekniske data som kjøperen skal gi.

c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis.

d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, såfremt tillatelse fra offentlig myndighet er nødvendig for produksjon eller levering.

Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangs-punktet for beregningen forskyves.
Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremgår uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende.
Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, bør han gi kjøperen beskjed om dette, angi årsaken til forsinkelsen og om mulig oppgi ny leveringstid. Selger har intet ansvar for forsinket levering utover det som fremgår av punkt 7 og 8 nedenfor.

5. Levering og risikoovergang
Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jf. punkt 14, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet. Opplasting og forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko med mindre annet er avtalt.
Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog går de regler som er fastsatt i disse salgs-betingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen ex works («fra lager» ved levering fra selgerens lager og «fra fabrikk» ved produsentlevering).

6. Pris- og betalingsbetingelser
Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Er bestemt pris tilbudt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leverings-dagen overstiger kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%. Tillegget tilsvarer endringen i valutakursen. Med valutakurs menes Norges Banks midtkurs ved dagens slutt. Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 5, sammenholdt med den inngåtte avtale.

For maskiner som produseres på Kjøperens spesifikasjon, gjelder 40% forskudds-betaling ved bestilling, og 60% restbetaling ved levering til Kjøper, hvis ikke annet er avtalt.
For lagervarer/forbruksmateriell gjelder normal betalingsbetingelse på 15 dager etter levering, med mindre annet er avtalt.
Aksept, sjekk eller andre betalings-anvisninger/garantier anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.
Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

7. Heving ved forsinket levering
Hvis den avtalte leveringstid – veiledende eller garantert – overskrides med mer enn 6 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Ved levering fra produsent, eller hvis salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør, får kjøperen bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende produsents eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen, jf. punkt 17. Disse bestemmelser trer i stedet for kjøpslovens §§ 22–29.
Inntreffer force majeure (jf. punkt 9), forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer.

8. Kompensasjon ved forsinket levering
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtale eller kontraktsform at den er garantert. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. For oversittelse av veiledende leveringstid betales det ingen form for erstatning. Overholdes ikke garantert leveringstid og dette medfører økonomisk tap for kjøperen som kan dokumenteres, er kjøperen berettiget til en konvensjonalbot som utgjør 0,25% av kontrakts-summen for hver hele uke leveringstiden overskrides, maksimalt begrenset til 5% av kontraktsummen. Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning/ kompensasjon. Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra produsent eller helt eller delvis fra under-leverandør, har kjøperen bare krav på konvensjonalbot såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende krav gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende produsents eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen, jf. punkt 17.

9. Force majeure
Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøps-lovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det produsent som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets under-leverandører spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikk-vanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og import-restriksjoner, og pandemier.

10. Salgspant
Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.
Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling.
Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort, er kjøperen uberettiget til å råde over salgs-gjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang, herunder kan kjøperen ikke videreselge salgsgjenstanden før kjøpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jf. pantelovens § 3-22).

11. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden
Kjøperen er forpliktet til å motta salgs-gjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgs-gjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning.
For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74– 78.

12. Verneregler
Leveranse av ny salgsgjenstand skal være i overensstemmelse med eventuelle krav arbeidsmiljøloven (lov av17.06.2005 nr. 62) med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås.
Utgifter til påbudt verneutstyr som ikke er inkludert i den leverende produsents standardopplegg, bæres alltid av kjøper. Det samme gjelder hvis det etter avtaleinngåelsen, men før leveringen, kommer nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler.
Ved overdragelse av brukte gjenstander (maskiner m.v.) har kjøper/mottaker selv risikoen for at tingen er i overens-stemmelse med ovennevnte lov og tilhørende forskrifter.

13. Mangler, undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. kjøpslovens § 31). Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kjøperen kan kun påberope seg feil og mangler som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeids-forhold og ved riktig anvendelse. Kjøperen kan således ikke påberope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring, kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgs-gjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.
Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon må i alle tilfeller senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen må uansett senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget.
Etter 12 måneder regnet fra leverings-dagen, eller etter 6 måneder ved drift i mer enn ett skift, kan kjøperen ikke lenger gjøre mangler gjeldende. Brukte maskiner selges i den stand de befinner seg, uten noen form for reklamasjons-rett dersom intet fremgår av skriftlig avtale. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette.
Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

14. Avhjelp av mangler
Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har fått kjøperens meddelelse om mangelen iht. punkt 13. Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodt-gjørelse betales av kjøperen. Kjøperen bærer risikoen for, og eventuelle utgifter som følge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale.

Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.

15. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, samt at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Såfremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig. Krav om heving må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har reklamert i henhold til punkt 13.

Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbakebetalt, uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie. Evt. demontering av salgsgjenstanden skjer på selgers bekostning, men selger er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering eller fjerning av salgsgjenstanden.

Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, har kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til under-leverandør og som selgeren ikke får tilbakebetalt.

Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren (eller selgerens under-leverandør) etter kjøperens oppgaver eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen.

Etter utløpet av ovennevnte frister, kan kjøperen ikke påberope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig.
Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.

16. Ansvarsbegrensning
Utover plikten til å avhjelpe mangler samt kjøperens rett til konvensjonalbot ihht henholdsvis punkt 14 og 8, er selgeren ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på person eller ting (f.eks. skade på råvarer eller halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap.

Dette gjelder selv om skaden/tapet må anses som en påregnelig og/eller nærliggende følge av den mangelfulle vare/forsinkelsen.

Selgeren påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av patent-rettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet.

Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt og for at selgeren er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner m.v.) kan kjøperen ikke kreve erstatning som følge av at maskinen ikke er i overens-stemmelse med gjeldende lov og forskrifter, jf. Punkt 12.

Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 og 2,5 % av overskytende beløp, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale.

Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kjøpslovens §§ 40 og 67–69.

17. Levering fra produsent
Når det i kontrakten er forutsatt levering fra en bestemt produsent, skjer salget på den leverende produsents betingelser i tillegg til nærværende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går produsentens betingelser foran. Bestemmelsen om salgspant under punkt 11 gjelder imidlertid alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av produsentens bestemmelser om dette.

18. Brukt utstyr
Brukte ting (maskiner m.v.) overdras i den tekniske og forskriftsmessige stand de befinner seg, jf. kjøpslovens § 19. Ved innbytte skal innbytteobjektet leveres i samme stand som ved avtaleinngåelsen. Normal slitasje tolereres. Kjøperen har ansvaret for foreskrevet vedlikehold i perioden mellom avtaleinngåelse og levering. Kjøperen har også ansvaret for feil og skader som påføres innbytte-objektet i denne perioden.

19. Montering
Hvis selgeren skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

20. Tvist og verneting
Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres ved iht. norsk lov og ved selgerens verneting med mindre partene avtaler annet verneting.

Salgs- og leveringbetingelser basert på Maskingrossisternes Forening av juni 2016, og tilpasset for bruk av TM Solutions AS/ LASER Norge.

Stordal, 01.05.2022